۱/۱۱/۱۳۹۳

قرار بگیر موسی؛ قرار بگیر

به گمانم یک فصلی هست که مردی کلیدش را انداخته در قفل؛ نپیچانده و دست به دستگیره به انتظار درآمدن شکوفه‌ی درخت گلابی، نگاه را از اطرافش زدوده است.
او ترسان با خود می‌اندیشد: «اگر امسال هم از بهار خبری نشد چه؟»

۱ نظر: